شایستگی های کلیدی در نصب مدیران دستگاه قضایی بر اساس بیانات و مکتوبات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)

نویسندگان

مالک اشتر

چکیده

این پژوهش با استفاده از روش استراتژی نظریه داده بنیاد متن بیانات و مکتوبات مقام معظم رهبری از فروردین 1368 تا اسفند  1388به عنوان  یک منبع غنی برای طراحی الگوی دقیق و علمی ویژگیهای شایسته سالاری در نصب مدیران را مورد بررسی و پژوهش قرار می­دهد. براساس نظریه داده بنیاد در مرحله اول یعنی کدگذاری باز، متن بیانات و مکتوبات رهبری کدگذاری شد و در مرحله بعد از طریق کدگذاری محوری، پس از مشخص شدن طبقات اصلی و فرعی، الگوی اولیه ویژگیهای شایسته سالاری در نصب مدیران ایران از دیدگاه مقام معظم رهبری عرضه شد که پس از مراجعه به صاحبنظران و خبرگان، ضمن اصلاح و تعدیل و استفاده از نرم افزارspss  الگوی ویژگیهای شایسته سالاری در نصب مدیران از دیدگاه مقام معظم رهبری طراحی شد. طبقات اصلی الگو شامل"معرفت و ایمان"، "عبودیت و عمل صالح"، "احساس مسئولیت و تعهد"، "عدالت خواهی"، "مردمی بودن"، "روحیه و تفکر بسیجی"، "خدمتگزاری"، خودباوری و اعتماد به نفس"، "کارامدی"، و این نه طبقه اصلی شامل طبقات فرعی است که در مجموع الگوی ویژگیهای شایسته سالاری را تشکیل می­دهد. نه ویژگی اصلی در قالب سه دسته شایستگی، مکتبی، رفتاری و فردی دسته بندی شد. در این مقاله تلاش می شود مهمترین ویژگی درانتصاب مدیران  یعنی "کارامدی" و مهمترین ویژگی عدالت خواهی یعنی"رعایت قانون" مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Key Competencies in Appointing the Judiciary System Managers Based on the Statements and Writings of the Supreme Leader (May his high shadow last)

نویسندگان [English]

  • Hussein Taj Abadi
  • Mahdi Bayat
Assistant Professor, Malek Ashtar Industrial University
چکیده [English]

 Using the grounded theory , this research elaborates the statements and writings of the  supreme leader from Farvardin 1368 to Esfand 1388 as a rich source for designing  an exact and scientific model of the characteristics of merit system in appointing managers. Based on the grounded theory, in the first phase, i.e., open coding , the texts of the leader’s statements and writings were coded. In the next phase, through axial coding, the major and minor categories were distinguished, then, the primary model of the characteristics of merit system in appointing Iranian managers was presented based on the leader’s view points. After referring to the authorities and experts, correcting and justifying the model, and using SPSS software, model of the characteristics of merit system in appointing managers, based on the leader’s view points, was designed. Major categories include “ knowledge and belief”, “servitude and good deeds”, “responsibility feeling and commitment”, “ justice searching”, “philanthropy”, “having bassigi humane and thinking”, “willing to serve”, “self-believing and self-dependence” , and “ efficiency”. These nine major categories include minor categories that all together compose the model of the characteristics of merit system. The nine major characteristics were classified in three groups: personal, behavioral, and school of thought (religious) competencies. In the article, the authors have tried to deliberate the most important characteristic in appointing managers, that is, “ efficiency” and the most important characteristic in justice searching, that is, “ law observation”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Merit System
  • Key Competencies
  • the Supreme Leader