تبیین رفتارهای شهروندی سازمانی مبتنی بر آموزه های اسلامی

نویسندگان

شیراز

چکیده

این مقاله در­صدد است با نگاهی علمی به ابعاد مغفول مانده یا کمرنگ در حوزه توسعه سازمانی و تحول نظام اداری، تمرکز خویش را بر رفتارهای کارکنان در سازمانها قرار دهد و با مرور تجربیات و دستاوردهای علمی در این حوزه بر نوع مشخصی از این رفتارها یعنی رفتارهای شهروندی در سازمانها تأکید کند. تلاش نویسندگان این است تا با مروری بر رویکردهای فلسفی و الگوهای شناخته شده در این حوزه با رویکردی انتقادی به دیدگاه­ها و الگو­های موجود با الهام از آموزه­های اسلامی، الگویی از رفتارهای شهروندی سازمانی مبتنی بر رویکرد اسلامی عرضه کنند. ابتدا مفهوم رفتارهای شهروندی سازمانی تشریح شده و الگوها و ادبیات این حوزه مورد بحث قرار گرفته و سپس با ورود به فضای نظریه­پردازی در حوزه مدیریت بومی، مبانی لازم برای مفهوم­سازی رفتارهای شهروندی از دیدگاه دینی فراهم شده است. در این راستا با اتخاذ رویکرد کیفی در پژوهش و با بهره­گیری از روش فراترکیب، متون مربوط شناسایی، و پس از ارزیابی، تعدادی از آنها برای استفاده در این پژوهش انتخاب شد. در گام بعد، متون انتخابی با هدف استخراج مصداقهای رفتارهای شهروندی مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام با طبقه بندی این مصداقها در قالب مفاهیم و مقوله­های مختلف، رفتار شهروندی از دیدگاه اسلامی مفهوم سازی شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining Organizational Citizens Behaviors Based on the Islamic Teachings

نویسندگان [English]

  • Habibollah Ranaei Kord Shuli
  • Abolali Shokr
  • Sayyed Mohammad Hashem Pourmola
  • Zahra Sadat Shahidian
Correspondent Author: Faculty member of shiraz university
چکیده [English]

The article is to concentrate on the behaviors of employees in organizations scientifically regarding the forgotten or pale dimensions in organizational development and administration systems transition and to emphasize, through reviewing the scientific achievements and experiences in this field, on a certain kind of these behaviors, that is, citizens behaviors in organizations. Reviewing the philosophical approaches and current models in this field and using a critical approach, the authors try to present a model of organizational citizens behaviors based on the Islamic approach. First, the concept of the organizational citizens behaviors has been explained and the models and literature of this field have been discussed and then, via entering the theory building room in the indigenous management, foundations for conceptualizing citizens behaviors, from the religious point of view, have been provided. In this direction, choosing qualitative research approach, and utilizing metasynthetic method, related texts were distinguished and appraised from which some texts were selected for this research. In the next step, selected texts were deliberated in order to extract the evidences of citizens behaviors. Finally, through classifying the evidences in the shape of different concepts and categories, the citizens behaviors were conceptualized based on the Islamic perspective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Citizen Behavior
  • Islamic approach
  • Indigenous Management
  • Metasynthetic Method