بررسی پایه های نظری موضوع تصمیم گیری مبتنی بر اخلاق اسلامی

نویسندگان

1 امام حسین(ع)

2 امام حسین (ع)

چکیده

این مقاله تلاش می کند بر مبنای روش تحلیل محتوا در مطالعات مبانی اسلامی از خلال داده­های قرآن و حدیث پایه های نظری مبانی تصمیم گیری مبتنی بر اخلاق اسلامی را کشف و تحلیل کند. در بخش ادبیات تحقیق به صورت اجمالی به تعاریف در بحث تصمیم گیری و اخلاق پرداخته شده است. نتیجه پژوهش نشان داد که تصمیم گیری مبتنی براخلاق اسلامی می­تواند در بهینه سازی تصمیم و رفتار مدیران و سازمانها تأثیر جدی بگذارد.این پژوهش با تحلیل مباحثی از مبانی نظری تصمیم گیری و اخلاق و ابعاد اخلاق اسلامی و تمایز اخلاق نظری و عملی و مصداق اخلاق بنیانی و اجتماعی و فردی به دنبال پاسخ به این سؤال است: " پایه­های نظری تصمیم گیری مبتنی بر اخلاق اسلامی کدام است؟" 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deliberating Theoretical Bases of Decision-making Based on Islamic Ethics

نویسندگان [English]

  • Hasan Ali Akbari 1
  • Hosein Ramezani 2
1 Assistant Professor at Imam Hosein University
2 PhD Student of Management
چکیده [English]

Using content analysis method in Islamic principles studies, the article tries to explore and analyze the theoretical bases of decision-making based on the Islamic ethics through the verses of the holy Quran and traditions.
The definitions of decision-making and ethics have been briefly introduced in the literature review.
The outcomes of this research displayed that the decision-making based on the Islamic ethics can seriously affect maximizing the process of decision-making and behavior of managers and that of organizations.
Analyzing subjects of theoretical fundamentals of decision-making, ethics, dimensions of the Islamic ethics, the distinction of practical and theoretical ethics, and the applicability of individual, social, and basic ethics, the research is going to answer the following question:
“What are the theoretical bases of decision-making based on the Islamic ethics?”

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bases of Decision-making in Management
  • Fundamentals of the Islamic Ethics
  • Theoretical and Practical Ethics in Management
  • Distinction of the Islamic and Non-Islamic Ethics