تحلیل وضعیت و طراحی الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی یکی از سازمانهای نیروهای مسلح مبتنی بر مبانی دینی و ارزشهای انقلاب اسلامی

نویسنده

امام حسین(ع)

چکیده

اهدافی که این پژوهش در پی پاسخگویی بدانها است، عبارت است از: مطالعه وضعیت موجود فرهنگ سازمانی و تعیین ویژگیها و شاخصهای فرهنگ سازمانی مطلوب، مبتنی بر مبانی دینی و ارزشهای اسلام و انقلاب اسلامی. در پی این اهداف، تلاش شده است وضعیت موجود فرهنگ سازمانی سازمان مورد مطالعه، مبتنی بر 16 مورد پژوهشی که تا کنون در زمینه این موضوع انجام شده است با استفاده از شیوه آماری فرا تحلیل1 مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد. نتایج و یافته­های تحقیق بیانگر دو سلسله از عوامل مثبت و منفی است که در یک سوی آن ارزشها و نقاط قوت فرهنگ سازمانی، و در سوی دیگر آسیبها، نابهنجاریها و نقاط ضعف قرار دارد. الگوی مطلوب این پژوهش بر چهار نوع فرهنگ بومی مبتنی است با عناوین فرهنگ تربیت محور، فرهنگ دانش محور، فرهنگ معنا گرا، فرهنگ رابطه گرا (انسانگرا)، که ویژگیها و شاخصهای این فرهنگها به منظور سنجش اعتبار به خبرگان و صاحبنظران دانشگاهی و فرماندهان و مدیران عالی صحنه اجرا، عرضه شد و الگوی مفهومی با مختصر اصلاحات با روایی خوب (95.3) به تأیید خبرگان رسید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Situation Analyzing and Pattern Designing of Ideal Organizational Culture for One of the Armed Forces Organizations Based on the Religious Bases and Islamic Revolution Values

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Soltani
Assistant Professor at Imam Hosein University
چکیده [English]

The objectives of this research are: studying the present situation of the organizational culture and determining the characteristics and criteria of the ideal organizational culture based on the religious bases and the values of Islam and those of Islamic revolution. Following these objectives and using meta-analysis method, I have tried to appraise the present situation of the organizational culture of this organization which is based on 16 case studies performed in the same area.
The research outcomes and results set forth two series of positive and negative factors displaying the values and strengths of organizational   culture on one side and the damages, abnormalities, and weaknesses on the other.
The ideal model of the research is based on four kinds of indigenous cultures called: training-oriented culture, knowledge-oriented culture, meaning-oriented culture, and relationship-oriented (human-oriented) culture whose characteristics and criteria were presented to the university experts and authorities, commanders, and high ranking executive administrators  to evaluate their credibilities. The conceptual model was approved with a fair reliability (95.3) by the experts, although it was   changed briefly.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • Religious Bases in Management
  • Islamic Values in Management
  • Organizational Culture and Management
  • Armed Forces and Management
  • Value-based Management