طراحی و تبیین الگوی پیروی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از منظر امام خمینی (ره) و امام خامنه ای(مد ظله)

نویسندگان

1 امام حسین(ع)

2 امام حسین (ع)

چکیده

در این مقاله، موضوع پیروی در ادبیات مدیریت و در دیدگاه‌ امام خمینی(ره) و امام   خامنه­ای (مدظلّه) مورد بررسی قرار گرفته و الگوی پیروی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبتنی بر دیدگاه­های ایشان، بررسی شده است.هدف مقاله، عرضه الگوی مطلوبِ پیروی از دیدگاه  امام خمینی(ره) و امام خامنه­ای در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ابعاد مبانی پیروی، ویژگیها و تعاملات پاسداران، عوامل تأثیرگذار، راهبردها و پیامدهای پیروی در سپاه است.نوع تحقیق، "کیفی" و روش تحلیل داده ها،"نظریه پردازی داده بنیاد" است. در فرایند تحقیق از طریق کد ‌گذاریهای باز، محوری و انتخابی، الگوی مفهومی پیروی در سپاه با عنوان  "پیروی تعالی بخش" استخراج شده است. الگوی پیروی تعالی بخش دارای مراحل پیروی "عرفی"، "عالمانه"، "بصیرانه" و " مؤمنانه" است که روند بالنده و رو به رشد دارد و تا پیروی مؤمنانه ادامه می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Describing Followership Model in IRGC from the Viewpoints of Imam Khomeini (p.b.u.h.) and Imam Khamenei (may his life last)

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Eskandari 1
  • Ismaeel Samani 2
1 Associate Professor at Imam Hosein University
2 Faculty member, Imam Hosein University
چکیده [English]

 
In this article, the subject of followership in management literature, from the viewpoints of Imam Khomeini (p.b.u.h.) and Imam Khamenei (may his life last) has been deliberated and the followership model in IRGC based on their viewpoints has been clarified.
The purpose of the article is to present the ideal followership model from the viewpoints of Imam Khomeini (p.b.u.h.) and Imam Khamenei (may his life last) in IRGC in different dimensions of  the bases of followership, specialties and interactions of  the guard corps , affecting factors, strategies , and outcomes of followership in the guard corps.
The research is of qualitative kind and its data analysis method is based on the “grounded theory”. In the process of the research the conceptual model of followiership in the guard corps by the title of “ transcending followership ” has been extracted through open, axial, and selective   coding.
The transcending followership model includes the stages of common, wisdom ,insight-based, and faith-based followership which have  a growing trend and they  will continue up to the faith-based followership.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Common Followership
  • Wisdom Followership
  • Insight-based Followership
  • Faith-based Followership