کلیدواژه‌ها = فرهنگ جهادی
تدوین مدل مدیریت جهادی در شرکت‌های تابعه وزارت نیرو

دوره 29، شماره 3، آبان 1400، صفحه 41-74

مهدی موسی زاده؛ محمدرضا باقرزاده؛ مجتبی طبری؛ عزت الله بالوئی جامخانه


طراحی چارچوب مفهومی کارآفرینی جهادی

دوره 29، شماره 3، آبان 1400، صفحه 75-104

قاسم سوخته سرایی؛ هادی ثنائی پور؛ محمدباقر گرجی؛ عبدالغنی رستگار


طراحی مختصات فرهنگ جهادی در شرکت‌های متوسط و بزرگ

دوره 27، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 13-36

علی اصغر فانی؛ محمد مهتری آرانی؛ اصغر مشبکی اصفهانی؛ عباس عصاری آرانی


شناسایی و توصیف مؤلفه‌های سازمانهای جهادی

دوره 24، شماره 2، تیر 1395، صفحه 135-166

سید محمد حسین هاشمی گلپایگانی؛ میثم لطیفی؛ مصطفی یخچالی


طراحی الگوی جهاد علمی از دیدگاه مقام معظم رهبری (دامت برکاته)

دوره 24، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 85-104

سید مسعود پورسعید اصفهانی؛ محمد شامحمدی


چیستی و مؤلفه‌های مدیریت جهادی

دوره 23، شماره 3، مهر 1394، صفحه 95-122

سعید حجازی فر