تأثیر سطح دینداری برتعهد سازمانی کارکنان با نقش میانجی ارزش‌های درون سازمانی (مورد مطالعه: 10 سازمان‌ منتخب استان‌های مازندران و زنجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 استادیار گروه معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی گرایش اسلامی، گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، گرایش رفتار سازمانی، گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

تعهد سازمانی نقش تعیین کننده در مسئولیت‌پذیری، کارایی رفتاری و کارکردی اعضاء، رشد و پیشرفت سازمان دارد. با توجه به تأثیر بسزای دین در شکل بخشیدن به رفتار فردی و جمعی، این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سطح دینداری بر تعهد سازمانی کارکنان با نقش میانجی ارزش‌های درون سازمانی به اجرا درآمده است. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی بوده و برای سنجش سطح دینداری از پرسشنامه بومی شده خدایاری فرد و همکاران (1388) با مؤلفه‌های (باور دینی، عواطف دینی و التزام و عمل به وظایف دینی) و برای سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه‌ مدل آلن و می‌یر (1990) با مؤلفه‌های (تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری) و برای سنجش ارزش‌های درون سازمانی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. داده‌های تحقیق با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی، از 400 نفر از کارکنان سازمان‌های منتخب استان‌های مازندران و زنجان گردآوری و نتایج با نرم‌افزارهای Spss23 و PLS2 تحلیل شدند. اعتبار پرسشنامه‌های، تعهد سازمانی، سطح دینداری و ارزش‌های درون سازمانی با استفاده از ضریب همسانی درونی آلفای کرونباخ، به ترتیب برابر با 0/875، 0/93، 0/958 و روایی آن‌ها و برازش مدل از طریق نرم افزار PLS2 تأیید شد. نتایج نشان داد که سطح دینداری بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیر مثبت و معنی‌داری دارد و این تاثیر با استفاده از متغیر میانجی ارزش‌های درون سازمانی تقویت می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of the level of religiosity on the organizational commitment of employees with the mediating role of intra-organizational values (case study: 10 selected organizations of Mazandaran and Zanjan provinces)

نویسندگان [English]

  • Hossein Azimi 1
  • Yousof Fathi 2
  • Fatemeh Yakhkeshi 3
  • Fatemeh Zamany 4
1 Associate Professor, Management and Accounting Department, Faculty of Humanities, University of Zanjan. Zanjan, Iran
2 Assistant Professor, Islamic teachings Department, Faculty of Humanities, University of Zanjan. Zanjan, Iran
3 Master's degree in human resource management, Islamic, Management and Accounting Department, Faculty of Humanities, University of Zanjan. Zanjan, Iran
4 Master's student in Public Administration, Organizational Behavior, Faculty of Humanities, University of Zanjan. Zanjan, Iran
چکیده [English]

Organizational commitment has a decisive role in accountability, behavioral and functional efficiency of members, growth and development of the organization. Considering the great influence of religion in shaping individual and collective behavior, this research was carried out with the aim of investigating the effect of the level of religiosity on the organizational commitment of employees with the mediating role of intra-organizational values. he research method is a descriptive survey type and to measure the level of religiosity from the localized questionnaire of Khodayari Fard et al (2009) with components (religious belief, religious emotions and performing religious duties) and to measure organizational commitment, Allen and Mayer (1990) model questionnaire with components (emotional commitment, continuous commitment and normative commitment) was used, and to measure intra-organizational values, a researcher-made questionnaire was used. Research data was collected by random stratified sampling from 400 employees of selected organizations in Mazandaran and Zanjan provinces and the results were analyzed with Spss23 and PLS2 software. The validity of questionnaires, organizational commitment, level of religiosity and intra-organizational values were confirmed using Cronbach's alpha coefficient of internal consistency, equal to 0.875, 0.93, 0.958, respectively, and their validity and model fit were confirmed by PLS2 software. The results showed that the level of religiosity has a positive and significant effect on the organizational commitment of employees, and this effect is strengthened by using the intermediate variable of intra-organizational values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religiosity
  • Organizational Commitment
  • Intra-organizational Values
  • Organizational Behavior
  • Islamic Management