نویسنده = مجتبی فرخی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر ایمان­ دینی بر رفتار شهروندی ­سازمانی (مورد مطالعه، سازمان خدماتی در شمال شرق تهران)

دوره 23، شماره 1، بهار 1394، صفحه 183-202

علی نصر اصفهانی؛ مصطفی ربانی؛ مجتبی فرخی؛ زینب امیری


2. تاثیر سیرت نیکوی مدیران بر شادی کارکنان بر اساس آموزه های اسلامی

دوره 20، شماره 1، بهار 1391، صفحه 61-79

علی نصر اصفهانی؛ مجتبی فرخی؛ زینب امیری