نویسنده = مهدی عبدالحمید
تعداد مقالات: 1
1. تبیین ویژگیهای مانایی و پایداری در سازمانهای متمایل به ایثار

دوره 19، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 9-34

مهدی عبدالحمید؛ علی اصغر پور عزت