تأثیر مدیریت منابع انسانی اسلامی بر پیامدهای رفتاری کارکنان ادارات دولتی با تمرکز بر نقش میانجی اخلاق کار اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، یزد

2 گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

چکیده

در عصری که مذهب تأثیر بسزایی در زندگی و کار افراد دارد، اتخاذ رویکردی اسلامی در مدیریت منابع انسانی ضروری است. ازاین‌رو، پژوهش حاضر با هدف تحلیل تأثیر مدیریت منابع انسانی اسلامی بر پیامدهای رفتاری با تمرکز بر نقش میانجی اخلاق کار اسلامی صورت گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی-علی مبتنی بر پارادایم اثبات‌گرایی می‌باشد. نمونه آماری پژوهش کارکنان ادارات دولتی منتخب شهرستان فسا است که 210 نفر بر مبنای قواعد سرانگشتی معادلات ساختاری به‌صورت در دسترس انتخاب شده‌اند. داده‌های پژوهش از طریق پرسشنامه‌های محقق ساخته و استاندارد مدیریت منابع انسانی اسلامی، اخلاق کار اسلامی و پیامدهای رفتاری جمع‌آوری شده است و پایایی (آلفای کرونباخ 903/0) و روایی واگرا (همگرا) برای کلیه متغیرها تائید شده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار Smart-PLS3 نشان داد که مدیریت منابع انسانی اسلامی بر پیامدهای رفتاری شامل رضایت شغلی، درگیری شغلی و رفتار شهروندی سازمانی تأثیر مثبت و بر قصد ترک خدمت کارکنان تأثیر منفی داشته است؛ همچنین مدیریت منابع انسانی اسلامی بر اخلاق کار اسلامی تأثیر مثبت و معناداری داشته است و از طرفی دیگر نقش اخلاق کار اسلامی هم به‌طور مستقیم بر پیامدهای رفتاری و هم به‌عنوان میانجی مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Islamic Human Resource Management on the Behavioral Consequences of the Employees of Public Offices Focusing on the Mediating Role of the Islamic Work Ethics

نویسندگان [English]

  • mohammad shaker ardakani 1
  • mansoor niknam jo 2
1 department of administrative management, faculty of humanities and social sciences, Ardakan University, Ardakan, Iran
2 Department of Administrative Management, faculty of humanities and social sciences, Ardakan University, Ardakan, Iran
چکیده [English]

In the era of the significant effect of religion on people's lives and work, it is essential to have an Islamic approach to human resource management. This research aimed at investigating the effects of Islamic HRM on behavioral consequences of the employees by focusing on the mediating role of Islamic work ethics. This applied research follows a descriptive-causal method based on positivist paradigm. The statistical sample of the research contains the employees of the selected public offices of Fasa including 210 persons selected according to the rules of thumb for structural equation. Research data were collected through researcher-made questionnaires of standardized Islamic HRM, Islamic work ethics and behavioral consequences. The reliability (Cronbach’s alpha: 0.903) and divergent (convergent) validity for all variables were confirmed. The analysis by structural equation modeling with Smart-PLS3 software signified that Islamic HRM positively effected behavioral consequences, including job satisfaction, job involvement and organizational citizenship behavior. However, it negatively affected the turnover intentions of the employees. Islamic human resources had a significant and positive impact on Islamic work ethics. On the other hand, the role of Islamic work ethics was directly certified both as a behavioral consequence and as a mediator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resource management
  • Islamic human resource management
  • Islamic Work Ethics
  • behavioral consequences