اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

روح الله تولایی

مدیریت دانش و مطالعات مدیریت اسلامی استادیار، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)

tavallaee.ratgmail.com

h-index: 4  

سردبیر

سید محمد مقیمی

مدیریت علوم رفتاری استاد دانشگاه تهران

www.prof-moghimi.ir
moghimiatut.ac.ir

h-index: 12  

دبیر تخصصی

مهدی محمدی

مدیریت منابع انسانی استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

kpmahmohamadiatihu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

علی رضائیان

مدیریت رفتار سازمانی استاد دانشگاه شهید بهشتی

a-rezaeianatsbu.ac.ir

سید حسین ابطحی

مدیریت منابع انسانی استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

infoatdrabtahi.ir

علی محمد احمدوند

مدیریت سیستم‌ها استاد دانشگاه جامع امام حسین (ع)

a.ahmadvandateyc.ac.ir

h-index: 8  

محمدسعید تسلیمی

مدیریت دولتی استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/taslimi
taslimiatut.ac.ir

بهروز دری نوکورانی

مدیریت صنعتی استاد دانشگاه شهید بهشتی (ره)

b-doriatsbu.ac.ir

h-index: 7  

حسین خنیفر

مدیریت آموزشی رئیس دانشگاه فرهنگیان - استاد دانشگاه تهران

www.khanifar.ir/
khanifaratut.ac.ir

علیرضا علی احمدی

مدیریت استراتژیک، مدیریت تولید استاد دانشگاه علم و صنعت

aliahmadiaatiust.ac.ir

h-index: 12  

سید محمد مقیمی

مدیریت رفتار سازمانی استاد دانشگاه تهران

www.prof-moghimi.ir
moghimiatut.ac.ir

h-index: 12  

سیدمحمدحسین هاشمیان

مدیریت سیاستگذاری دانشیار دانشگاه باقرالعلوم (ع)

www.bou.ac.ir/Portal/home/?person/94582/209722/28256/
hashemi1401atgmail.com

ابوالفضل محمدی

مدیریت منابع انسانی دانشیار دانشگاه امام حسین(ع)

abdemotlaghatgmail.com

مجتبی اسکندری

مدیریت رفتار سازمانی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

dreskandariatiran.ir

داود فیض

مدیریت استراتژیک دانشیار دانشگاه سمنان

feiz1353.profile.semnan.ac.ir/#about_me
feiz1353atsemnan.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه

روح الله تولایی

مدیریت دانش و مطالعات مدیریت اسلامی استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

tavallaeeatihu.ac.ir

h-index: 4  

اعضای هیات تحریریه پیشین

اله مراد سیف

علوم اقتصادی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

amseif.ir/
dr_a_seifatyahoo.com