دوره و شماره: دوره 27، شماره 2، تابستان 1398 

مقاله پژوهشی

1. سخن سردبیر (تابستان 98)

صفحه 5-21

سید محمد مقیمی


3. بررسی رابطه بین تعمیق معنویت و عملکرد کارکنان سپاه

صفحه 1-10

محمدرضا سلطانی؛ مهدی محمدی؛ مهدی عقیلی عطار


7. شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ وقف با رویکرد تحلیل مضمون در آستان قدس رضوی

صفحه 1-10

سید مرتضی غیور باغبانی؛ مرتضی رجوعی؛ علی پورنگ؛ محسن مرادی؛ هادی نصرابادی