نویسنده = ������������ ������������
طراحی الگوی سازمان ارزش بنیان با رویکرد اسلامی

دوره 26، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 9-37

اسماعیل رستم زاده گنجی؛ مجید ضماهنی؛ لطف الله فروزنده دهکردی؛ علیرضا موغلی