نویسنده = �������� ������������ ���������� ��������������
بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی اسلامی بر عدالت سازمانی، رضایت شغلی و ترک خدمت کارکنان

دوره 25، شماره 4، دی 1396، صفحه 203-230

محرم عباسی؛ حسین خنیفر؛ مائده السادات واعظ موسوی؛ میثم صمیمی