نویسنده = ������������ ���������������� �������������������
ساخت مقیاس سنجش رفتارهای شهروندی سازمانی مبتنی بر آموزه‌های دینی

دوره 25، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 35-55

احمد الهیاری بوزنجانی؛ حبیب‌الله رعنایی کردشولی؛ نوراله محمدی؛ زهراسادات شهیدیان


تبیین رفتارهای شهروندی سازمانی مبتنی بر آموزه های اسلامی

دوره 21، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 45-82

حبیب اله رعنایی؛ عبدالعلی شکر؛ سید محمد هاشم پور مولا؛ زهراسادات شهیدیان