نویسنده = ������������ �������������� �������� ������
بررسی تأثیر ادراک عدالت بر تصمیم گیری مدیران مبتنی بر آموزه های اسلامی

دوره 19، شماره 2، آذر 1390، صفحه 35-64

لیلا دهقانی؛ رضا شکرانی؛ حمید رضا نقشینه ارجمند