دوره و شماره: دوره 21، شماره 2، تابستان 1392 (306) 
1. الگوی انگیزش انسان در سازمان از دیدگاه قرآن کریم

سیامک احمدنیا آلاشتی؛ ابوالفضل محمدی؛ محمد بازرگانی؛ مجتبی اسکندری


2. واکاوی دلایل بنیادین خط مشی گذاری عمومی در جامعه اسلامی ایران

اعظم میرزمانی؛ علی اصغر پورعزت؛ مجتبی امیری؛ حسن دانایی فرد