فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت اسلامی (IM) - واژه نامه اختصاصی