تاثیر هوش معنوی اسلامی و اخلاق کار اسلامی بر تعهد سازمانی و قصد ترک شغل کارکنان (مطالعه موردی: سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 یاسوج

2 تهران

چکیده

انسان در دنیای کنونی به دلیل تحت تاثیر قرارگیری بر تفکر پست مدرنیست، روز به روز خلا و پوچی بیشتری در فعالیت‌های خود احساس می‌کند. وجود معنویت در محیط کاری منجر به تقویت انگیزش و امید کارکنان می‌شود. این مفهوم در جوامع اسلامی به دلیل بافت فرهنگی و دینی در قالب هوش معنوی اسلامی معرفی شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هوش معنوی اسلامی و اخلاق کار اسلامی بر تعهد سازمانی و قصد ترک شغل کارکنان در سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد می‌پردازد. روش تحقیق آن از نوع توصیفی - همبستگی و از حیث هدف، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش 165 نفر از کارکنان سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد است که بر اساس فرمول کوکران 115 نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پژوهش حاضر پرسشنامه‌ بوده، برای آزمون فرضیه‌ها، از روش حداقل مربعات جزئی مدل (PLS-SEM) به وسیله نرم‌افزار SMART-PLS2 استفاده‌شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از تائید تمامی فرضیات در سطح اطمینان 95/0 است. در میان فرضیات اخلاق کار اسلامی با بتای 481/0 بیشترین تأثیر بر تعهد سازمانی داشته است. علاوه بر این در میان فرضیات، هوش معنوی اسلامی با بتای 436/- بیشترین تأثیر بر قصد ترک شغل کارکنان دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of the Islamic Spiritual Intellect and the Islamic Work Ethics on Organizational Commitment and Employees’ Turnover Intentions (Case Study: The Islamic Culture and Guidance Organization)

چکیده [English]

In the present conditions, people feel quite void in their activities because of getting influenced by postmodernist thinking. The flow of spirituality in the workplace enhances employees’ motivation and hope. Because of the cultural and religious context of this concept in the Islamic society, it is introduced as the Islamic spiritual intellect. This research is aimed at investigating the effects of Islamic spiritual intellect and Islamic work ethics on organizational commitment and turnover intensions of the employees of The Islamic Culture and Guidance Organization of  Kohkiluieh-and-Boyerahmad province. This is an applied research following descriptive-correlational method. The statistical population of the study consists of 165 employees of the organization, 115 of whom are selected as the sample through available sampling method based on Cochran formula. Questionnaires are used for data collection, and partial least squares (PLS-SEM) through SMART-PLS2 software was used to test the hypotheses. The findings testified all hypotheses at the level of 0.95. Islamic work ethics, among all hypotheses, posed the greatest effect on organizational commitment with -0.481 beta. Moreover, from the other hypotheses, the Islamic spiritual intellect, with a beta of -0.436 had the greatest effect on turnover intentions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic spiritual intellect
  • Islamic Work Ethics
  • organizational commitment
  • employees’ turnover intentions
  • the Islamic Culture and Guidance Organization