عوامل تأثیرگذار بر برندسازی اسلامی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی بین‌الملل دانشگاه سمنان

2 نویسنده مسئول: دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه سمنان

3 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه سمنان

4 عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر برندسازی اسلامی در صنایع ایران به منظور ارائه چارچوبی مفهومی برای ورود به بازارهای جهانی است. روش پژوهش از نوع ترکیبی اکتشافی است که پی­درپی در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است. در گام اول پژوهش به منظور دستیابی به اهداف پژوهش با استفاده از مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختاریافته با 14 نفر از خبرگان، متخصصان و استادان دانشگاهی و صنعت در زمینه‌های بازاریابی، برندسازی و برندسازی اسلامی که به روش نمونه­گیری ترکیبی هدفمند قضاوتی و روش گلوله برفی انتخاب شده بودند، مؤلفه­های برندسازی اسلامی و هم­چنین عوامل مؤثر بر آن شناسایی و دسته­بندی شد. سپس در مرحله کمی در قالب روش تحقیق توصیفی­ ـ پیمایشی و از طریق ابزار پرسشنامه محقق ساخته نظر و دیدگاه­های 328 نفر از مدیران و کارشناسان بازاریابی در 60 شرکت با نام اسلامی گردآوری شد. سپس، داده با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و نرم­افزار LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش در مرحله نظرسنجی از خبرگان منجر به شناسایی سه مؤلفه اصلی رویکردها، فرصتها و چالشهای برندسازی اسلامی و عوامل اثرگذار بر آن شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Influencing Islamic Branding

نویسندگان [English]

  • mohammadreza rostami 1
  • Davood Feyz 2
  • Azim Zarei 3
  • Abbas Ali Rastgar 3
  • Morteza Maleki Minbashrazgah 4
1 Student of international marketing management, Semnan University
2  Corresponding Author, associate professor of business administration, Semnan University
3 Associate professor of business administration, Semnan Universit
4 Faculty of Business Management, DoS in Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan
چکیده [English]

This research is intended to identify and assess the factors affecting Islamic brandy in Iranian industries in order to present a conceptual framework for attending the global markets. The research follows an exploratory combined method, conducted directly in two qualitative and quantitative phases. Interviewing 14 experts by profound semi-structured, academics scholars and professors of marketing, branding and Islamic branding fields through a combination of purposeful judgment and snowball sampling method, the researchers identified and categorized components of the Islamic branding and factors influencing it for achieving the research objectives. Then, in the quantitative phase, a descriptive survey method was employed and a researcher-made questionnaire was developed. The views and ideas of 328 marketing managers and experts were collected from 60 Islamic companies. The data was then analyzed by confirmatory factor analysis and LISREL software. The results of the research from interviewing the experts led to the identification of three main components including approaches, opportunities and challenges of the Islamic branding and the factors that affected it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic branding
  • Islamic market demands
  • Islamic brand extension
  • mental image

احقربازرگان، نگین؛ صنایعی، علی؛ انصاری، آذرنوش (1396). بررسی تأثیر ابعاد شخصیتی مایرز ـ بریگز بر تمایل به خرید الکترونیکی خریدران. فصلنامه مدیریت بازرگانی. دوره 9. شماره 1: 42 ـ 21.

جهانگیر، فهیمه (1393). بررسی اثرات برندسازی غذای حلال در ایجاد مزیت رقابتی (مورد مطالعه: تولیدکنندگان مواد غذایی استان تهران). پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور استان تهران.

حقیقی، محمد؛ دهقانی­سلطانی، مهدی؛ فارسی­زاده، حسین (1396). تبیین نقش دوسوتوانی سازمانی در تأثیرگذاری فرهنگ نوآور و حافظه سازمانی بر عملکرد توسعه محصول جدید. فصلنامه پژوهشهای مدیریت عمومی. دوره 10. شماره 38: 223 ـ 197.

دانایی­فرد، حسن؛ الوانی، سیدمهدی؛ آذر، عادل (1395). روش­شناسی پژوهش کیفی در مدیریت. تهران: انتشارات صفار.

دهقانی­سلطانی، مهدی؛ شیری، اردشیر؛ فرجی، الهام؛ فارسی­زاده، حسین (1396). تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان در صنعت هتلداری: نقش میانجی راهبرد­های بازیگری و فرسودگی هیجانی. مجله مطالعات مدیریت گردشگری. دوره 12. شماره 37: 94 ـ 71.

دهقانی­سلطانی، مهدی (1396). طراحی و تبیین الگوی راهبردی رقابت­پذیری برند برای ورود به بازارهای بین­المللی (مورد مطالعه: صنایع غذایی کشور). رساله دکتری. دانشگاه سمنان.

ذوالفقاریان، محمدرضا؛ لطیفی، میثم (1390). نظریه­پردازی داده بنیاد با Nvivo 8. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).

رامین­مهر، حمید؛ چارستاد، پروانه (1394). روش تحقیق کمی با کاربرد الگوسازی معادلات ساختاری (نرم‌افزار لیزرل). تهران: انتشارات ترمه.

شاه­نظری، علی؛ نجاتبخش اصفهانی، علی؛ پورعزت، علی‌اصغر؛ سلیمانی، مریم (1392). طراحی الگوی ارتقای جایگاه برند حلال در بازارهای جهانی. فصلنامه مدیریت فردا. دوره 12. شماره 34: 36 ـ 23.

شهسوار، فاطمه؛ عالم­تبریز، اصغر (1394). شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد برند در شرکتهای صنایع غذایی. فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران. ش 12 (47): 170 ـ 159.

شیرخدایی، میثم؛ نوری­پور، امیرحسین (1393). مواد غذایی حلال: بررسی عوامل مؤثر بر قصد خرید مصرف‌کنندگان در اروپا. فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین. دوره 4. شماره 1: 92 ـ 73.

شیری، اردشیر؛ دهقانی­سلطانی، مهدی؛ نثاری، طاهری؛ فارسی­زاده، حسین (1395). نقش اعتماد به نوآوری در ارتباط تناسب فرد با شغل و سازمان با رفتار کاری نوآورانه در شرکتهای دانش­بنیان (مورد مطالعه: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران). مجله مدیریت توسعه فناوری. دوره 2. شماره 4: 42 ـ 9.

صفری­شاهی، لیلا؛ امینی، محمدتقی؛ میرمحمدی، سیدمحمد (1393). برندسازی و شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای تصویر برند مطابق با ارزشهای اسلامی. اولین کنفرانس بین­المللی مدیریت در قرن 21.

عیدی، فاطمه (1394). تبیین ارکان الگوی بازاریابی اسلامی. فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی. دوره 9. شماره 1: 58 ـ 25.

ملک­پور، مریم؛ نجاتبخش­اصفهانی، علی؛ شاه­نظری، علی؛ سلیمانی، مریم (1392). الگوی ارتقای جایگاه برند حلال در بازارهای جهانی. فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین. دوره 3. شماره 3: 166 ـ 151.

فیض، داود؛ دهقانی­سلطانی، مهدی؛ باغانی، علی؛ فارسی­زاده، حسین (1395). بررسی تأثیر عوامل مدیریتی، بازارگرایی و راهبردی رقابتی بر عملکرد کسب و کار رستوران­های با حق امتیاز محدود. مجله راهبرد بازرگانی دانشگاه شاهد. دوره 23. شماره 8: 16 ـ 1.

فیض، داود؛ موتمنی، علیرضا؛ کردنائیج، اسداله؛ زارعی، عظیم؛ دهقانی­سلطانی، مهدی (1396). تأثیر نوآوری بازاریابی بر رقابت­پذیری برند با تبیین نقش فرصت­طلبی فناورانه. فصلنامه چشم­انداز مدیریت بازرگانی. دوره 16. شماره 3: 29 ـ 13.

ملکی مینباش رزگاه، مرتضی؛ دهقانی­سلطانی، مهدی؛ فارسی­زاده، حسین؛ غلامزاده، رسول (1394). تأثیر تصویر بانکداری اینترنتی و رضایت از بانکداری الکترونیکی بر جذب و نگهداری مشتریان نمونه: نقش تعدیلگر ارزش درک شده. فصلنامه چشم­انداز مدیریت بازرگانی. دوره 14. شماره 2: 160 ـ 141.