الگوی رهبری امام حسین(ع) در قیام عاشورا

نویسندگان

1 استاد‌یار پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران

3 پردیس فارابی دانشگاه تهران- دانشکده مدیریت و حسابداری

چکیده

این پژوهش به استخراج "الگوی رهبری امام حسین(ع) در قیام عاشورا"‌ می‌پردازد. پژوهش بر اساس نوع هدف، بنیادی و به لحاظ روش، توصیفی ـ کیفی است. شیوه گردآوری داده­ها بررسی اسناد و مدارک و دارای رویکرد استقرایی است. به­منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها و شناسایی الگو از شیوه تحلیل مضمون استفاده شده است. در این پژوهش به کمک نرم‌افزار تحلیل داده‌های کیفی(NVivo)، مقاتل و تواریخ دوازده گانه، مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت به مشخص شدن 26 مضمون پایه منجر شد. 26 مضمون پایه در یازده مضمون سازمان‌دهنده طبقه‌بندی شد و در پایان نیز به منظور ارائه الگوی رهبری امام حسین(ع) در قیام عاشورا، یازده مضمون یاد شده در سه مضمون فراگیر هدف، اصول و روشها قرار گرفت. در میان مضمونهای سازمان‌دهنده، هفت مضمون ظلم‌ستیزی، خدامحوری، اخلاق‌مداری، احکام‌محوری، عقل‌‌گرایی، تکلیف‌محوری و بصیرت‌محوری به اصول رهبری امام حسین(ع) اشاره دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Imam Hussein’s Leadership Model in Ashura Uprising

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hussein Rahmati 1
  • Ebrahim Ketabi 2
1 Assistant professor at Farabi Pardis, University of Tehran
2 Corresponding author, PhD candidate at policymaking, Farabi Pardis, University of Tehran
چکیده [English]

This study is intended to induce Imam Husain’s leadership model in Ashura upraising. This basic research follows a descriptive-qualitative method. Data is collected by reviewing the related documents through an inductive approach. Thematic content analysis is applied for data analysis. Using NVivo qualitative data analysis software, the researchers investigated all 12 scene historical writings which resulted in 26 themes. They were classified into 11 organizing themes. Finally, they were put in three main themes of purposes, principles, and methods in the model. Seven organizing themes including “anti-aggressiveness”, “God-orientedness”, “ethics-orientedness”, creed-orientedness, “ritualism”, “responsibility-orientedness”, and “intuition-orientedness” refer to the principles of Imam Hussein’s leadership. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • leadership model in Ashura uprising
  • Ashura uprising
  • thematic content analysis of scene history writings
  • the Sirah of Imam Hussein

جوادی‌آملی، عبداله (1370). اخلاق کارگزاران. تهران: مرکز نشر فرهنگی رجا.

حلی، ابن‌نما (1380). در سوگ امیر آزادى ‏(ترجمه مثیرالاحزان). ترجمه علی کرمی. قم: حاذق.

حمیدی‌زاده، بهرام (1381). جلوه‌های مدیریت در حرکت امام حسین(ع). حکومت اسلامی. ش 26: 333 تا 360.

خنیفر، حسین (1384). تحلیل محتوای ادبیات مدیریت اسلامی با تأکید بر آثار منتخب. مدیریت فرهنگ سازمانی. دوره 3. ش 3: 151 تا 202.

دانایی‌فرد، حسن؛ مظفری، زینب (1387). ارتقاء روایی و پایایی در پژوهش‌های کیفی مدیریتی: تأملی بر استراتژی‌های ممیزی پژوهشی. پژوهشهای مدیریت. س 1. ش 1: 131 تا 162.

ذوالفقاریان، محمدرضا؛ لطیفی، میثم (1390). نظریهپردازی دادهبنیاد با نرمافزارNVivo 8. تهران: دانشگاه امام صادق(ع).

زروندی رحمانی، نفیسه (بی‌تا). مدیریت عزت‌مند امام حسین(ع) در پرتو آیات قرآنی. بینات. س 16. ش 4: 107 تا 122.

ساعت‌چی، محمود؛ عزیزپور شویی، علی‌اکبر (1384، تیر). طراحی الگوی رهبری اثربخش دانشگاهی. دو ماهنامه علمی ـ پژوهشی دانشور رفتار(دانشگاه شاهد). ش 11: 1 تا 18.

سعدآبادی، حسن (1389). طراحی الگوی رهبری معنوی بر اساس ارزشهای اسلامی (با تکیه بر ویژگیهای فرماندهان شهید دفاع مقدس). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. رشته مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق(ع).

سیدبن‌طاووس (1414ق). اللهوف علی قتلی الطفوف. تدوین شیخ فارس تبریزیان. تهران: دارالاسوه للطباعه و والنشر.

سیدجوادین، سیدرضا؛ جلیلیان، حسین (1393). تئوریهای مدیریت پیشرفته. تهران: نگاه دانش.

شریفی، محمود (1382). فرهنگ جامع سخنان امام حسین(ع). ترجمه علی مؤیدی. تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر. شرکت چاپ و نشر بین‌الملل.

شفیعی، عباس و همکاران (1385). رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی. زیرنظر دکتر حسن میرزایی اهرنجانی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم.

شفیعی، عباس (1393). طراحی الگوی رهبری در اسلام و اعتباربخشی آن. پایان نامه دکتری. پردیس فارابی دانشگاه تهران.

صادقی، مصطفی (1388). شرح غم حسین(ع). ترجمه مقتل خوارزمی. قم: انتشارات جمکران.

طبری، محمد بن جریر (1385). تاریخ طبری (تاریخ الرسل و الملوک). چ ششم. ج 7. ترجمه ابوالقاسم پاینده. تهران: انتشارات اساطیر.

قاسمی، بهروز (1382). تئوریهای رفتار سازمانی. تهران: انتشارات هیات.

قمی، شیخ عباس (1384). در کربلا چه گذشت؟ (ترجمه نفسالمهموم). چ بیستم. ترجمه محمدباقر کمره‌ای. قم: انتشارات مسجد مقدس جمکران.

قوامی، سید صمصام‌الدین (1383). رهبری در فرهنگ اسلامی از دیدگاه شهید مطهری(ره). حکومت اسلامی. ش 31: 154 تا 174.

کاتب واقدى‏، ابن سعد (بی‌تا). طبقات الکبرى‏. ترجمه محمود مهدوی دامغانی. تهران: فرهنگ و اندیشه.

کاظم‌پور، علیرضا (1388). مطالعه و بررسی استراتژی پیشوایان دین در ارتباط با مدیریت سیاسی جامعه، (مطالعه موردی: استراتژیهای نهضت عاشورا). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. رشته مدیریت اجرائی (استراتژیک) پردیس فارابی دانشگاه تهران.

کریتنر، رابرت؛ کینیکی، آنجلو (1384). مدیریت رفتار سازمانی. ترجمه علی‌اکبر فرهنگی و حسین صفرزاده. تهران: پیام پویا.

کوشکی، نظرعلی (1381). درآمدی بر الگوهای مدیریتی امام حسین(ع). مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی. ش 16: 81 تا 98.

کوفی، ابن اعثم (1372). الفتوح. ترجمه مستوفی هروی. تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى‏.

کوفى‏، ابی‌مخنف (1380). وقعهالطف (نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا). تدوین محمد هادی یوسفی غروی. ترجمه جواد سلیمانی. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

گل‌وردی، مهدی (1393) شناسایی عوامل مدیریتی مؤثر بر جانشینپروری (مورد مطالعه: مدیران سازمانهای فرهنگی استان قم). پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد. رشته مدیریت دولتی گرایش تحول. پردیس فارابی دانشگاه تهران.

مطهری، مرتضی (1389). امدادهای غیبی در زندگی بشر. چ بیست و سوم. تهران: انتشارات صدرا.

مقرم، عبدالرزاق (1381). مقتلالحسین(ع). ترجمه محمدمهدی عزیزالهی. قم: نوید اسلام.

مفید، محمد بن محمد (1388). الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد. ج 2. ترجمه امیر خان‌بلوکی. قم: انتشارات تهذیب.

نجمی، محمدصادق (1370). سخنان حسین بن علی(ع) از مدینه تا کربلا. قم: دفتر انتشارات اسلامی.

نوروزی، رضاعلی؛ بدیعیان، راضیه (1388). الگوی روابط انسانی در تربیت دینی با تأکید بر سیره امام حسین(ع). فصلنامه اندیشه دینی. ش 33: 91 تا 108.

وفا، جعفر (1391). اصول مدیریت در قرآن. حصون. ش 35: 20 تا 34.